secure-u ensures the operation of the CAcert-servers / secure-u sichert den Betrieb der CAcert-Server

[Dutch and German version below]
The operation of the servers of the independent certificate authority CAcert was controlled in the recent years by the dutch Oophaga Foundation. Since the foundation is about to become liquidated, its work for CAcert was transferred to the german association secure-u. secure-u gets hardware from Oophaga and will ensure the smooth operation of the CAcert server.
The aim of both associations is similar and CAcert has a competent partner with secure-u by its side. The high level of privacy protection, for which CAcert is renowned, is going to be preserved with secure-u: The team which looks after the hardware remains unchanged, caring also in the future for safe operation of the servers. secure-u itself has, like Oophaga in the past, no access to the stored data.
PM-Sicherung_Betrieb_CAcert-en

[Dutch]
De servers van de onafhankelijke Certificate Authority CAcert waren in de afgelopen jaren succesvol ondergebracht in samenwerking met de Nederlandse stichting Oophaga. Gezien de opheffing van de stichting heeft de Duitse vereniging secure-u e.V. recentelijk deze taken op zich genomen. secure-u heeft de hardware overgenomen van Oophaga en stelt zich daarmee garant voor een perfect functioneren van de CAcert servers.
De doelstellingen van beide organisaties tonen een sterke gelijkenis en CAcert heeft blijvend een competente partner in secure-u. Het hoge niveau aan privacybescherming waar CAcert bekend om staat, blijft bewaard met secure-u: Het team dat de hardware beheerd blijft onveranderd, en gaat door met een veilig beheer van de servers. secure-u heeft, zoals Oophaga in het verleden, geen toegang tot de opgeslagen gegevens.
PM-Sicherung_Betrieb_CAcert-nl

[German]
Der Betrieb der Server des unabhängigen Zertifikatsausstellers CAcert wurde in den letzten Jahren erfolgreich von der niederländischen Oophaga Foundation gesteuert. Da der Verein jedoch aufgelöst werden soll, wurde die Arbeit der Oophaga Foundation an den deutschen Verein secure-u übertragen. secure-u übernimmt damit Hardware von Oophaga und stellt den reibungslosen Betrieb der CAcert-Server sicher.
Die Zielsetzung beider Vereine ist sehr ähnlich und CAcert hat mit secure-u einen kompetenten Partner für den reibungslosen Betrieb an seiner Seite. Das hohe Niveau des Datenschutzes, für den CAcert bekannt ist, bleibt mit secure-u weiterhin erhalten: Das Team, das die Hardware betreut, ist unverändert und kümmert sich auch in Zukunft um den sicheren Betrieb der Server. secure-u selbst hat, wie zuvor Oophaga, keinen Zugriff auf die gespeicherten Daten.
PM-Sicherung_Betrieb_CAcert

Leave a Reply